DieĹĄa je dar.
dieĹĄa je dar . sk

Ružová alebo modrá?

26. 12. 2011

Ružová alebo modrá? Pravá alebo ?avá? Ktorá strana je dobrá?

„Ahoj Mamika a ocko.. Je to  len nedávno, ?o ste sa tešili, ke? ste sa dozvedeli, že k Vám prídem. Aj ja som mal ve?kú rados?, je to úžasný pocit, by? vítaný.  Ale zrazu za?ínam stráca? svoju istotu. Kde sa vytratila tvoja rados? mami? Stále sa niekto pýta, ?i budem chlapec alebo diev?atko. A ty len smutne odpovedáš, že chlapec. A že si chcela kupova? šati?ky..  Znamená to, že ma nechceš? Tak ve?mi Vám na tom záleží? Ve? som to ja, Váš milovaný ?lovie?ik. Maminka, nerozumiem pre?o záleží na tom, ?i budem chlap?ek alebo diev?atko?  Keby ste vedeli ako ve?mi Vás ?úbim, sná? by ste o mne nepochybovali..

Teraz už viem, že je to tak. Som chlap?ek a vy ste túžili po diev?atku. Ešte o tom asi neviete. Znamená to, že ma nebudete ?úbi?, ke? som chlap?ek? Ale ja urobím všetko preto, aby ste ma mali radi. Naozaj. Možno si aj oble?iem diev?enské šaty, dobre mami? Áno? Už nebudeš taká smutná? Budeš sa teraz na m?a teši?? Ve? to nevadí, že som chlapec, budem sa snaži?.. Budem ako diev?atko ak chcete, súhlasíte? Naozaj?

A možno to bolo opa?ne. Som diev?atko a vy si želáte modrú výbavi?ku. Ocko stále hovorí, že baby sú padavky, lebo sa s nimi nedá hra? futbal a že nebude mí?a? celú výplatu na vložky. Ale ocko ja si obujem  aj kopa?ky, nau?ím sa bi?,  budem ako chlapec, aj vlásky si ostrihám, naozaj budem sa chova? úplne ako chlap?ek, s?ubujem!"

Takto to drahí rodi?ia chcete?

Nie, to maminka nechcela. Nie, ani tatinko toto v skuto?nosti nechcel. Možno pôvodne chceli a tešili sa na zdravé die?atko. Možno trošku len pozabudli na to, aký zázrak sa im stal. Možno  my všetci akosi automaticky zabúdame na úctu k životu.. Ak by bolo v stávke zdravia die?atka, ani by nás nenapadlo by? nespokojní s jeho pohlavím. Boli by sme v?a?ní za zdravého nového ?lovie?ika.

Nie je predsa dôležité, akej farby bude ma? výbavi?ku a ?i niekedy bude hra? futbal alebo si zapleta? copy. To na ?om skuto?ne záleží je to, ?o nám die?atko do života prináša.

Prosím spome?me si na úctu k životu. ?akujme za každého nového ?lovie?ika, lebo každé DIE?A JE DAR.


P.S.: Podobnos? s nevyváženos?ou ženských a mužských rolí v reálnom dospleláckom živote je ?isto náhodná ;) 

    


Autor ?lánku: Luna Regina Koch

Tento text bol originálne publikovaný prostredníctvom www.dietajedar.sk a je možné ho v neskrátenej a neupravenej podobe šíri? nekomer?ným spôsobom s menom autora a aktívnym odkazom na túto webovú stránku.