DieĹĄa je dar.
dieĹĄa je dar . sk

Kde bolo, tam bolo..

21. 01. 2012


Kde bolo tam bolo, bolo raz jedno výnimo?né krá?ovstvo. V tomto krá?ovstve žili ?udia, ktorí si dobre vychádzali, aj sa radi mali. Každý mal dostatok všetkého, lebo sa o všetko s druhými rozdelil. Nepoznali žiadne zvady, lebo všetci mali všetko dohromady (podobne ako v inej rozprávke Pekárov cisár smile). Vládol tu pokoj, kde - tu bolo po?u? hudbu a detský smiech. Toto krá?ovstvo sa volalo Láska. Naozaj v ?om nepoznali ni? iné. Nepoznali hnev, závis?, krivdu, ani žiadnu zlobu. Všetci v tomto krá?ovstve boli dokonale š?astní. A preto, že sa mali radi, dôverovali jeden druhému a tak vždy hovorili  o tom, ?o mali práve na srdci. Napadlo raz jednému malému chlapcovi, ke? už mu nik iný nevedel poradi?, že sa spýta krá?a, ?o je to to odpustenie. Krá? sa ve?mi ?udoval, ve? to bolo každému nad slnko jasné: „U?il si sa predsa v škole, ?o to odpustenie znamená.“

 
Foto: http://www.glogster.com/roxanneandrea/macbeth-motifs-roxanne-n-/g-6lidh7dg9t3ng43rtk2n0a0

„Áno", odpovedal chlapec, „ale neviem aké to je odpúš?a?. Tu poznáme len dobro a lásku, nemá mi kto ublíži? ani spôsobi? krivdu, aby som mu mohol odpusti?. Chcem zaži? aké to je skuto?ne odpúš?a?.“

„Aach, táák“ zamyslel sa krá?, „to sa ale budeš musie? vyda? na cestu, na ve?mi dlhú a náro?nú cestu. Tá vedie až do krá?ovstva menom poznanie a nachádza sa na planéte Zem. Existuje tam dobro aj zlo a záleží len na tebe, akú skúsenos? si vyberieš. Máš však možnos? kame? svojej múdrosti obrúsi? na vzácny diamant poznania.“

„Áno, áno, presne to by som ve?mi rád! Chcem sa vyda? na tú cestu hne? teraz.“ zvolal nadšene malý chlapec. 

"Ale, je tu jedna ve?ká prekážka." povedal trochu zadumane krá?. "Zvládnem aj tú!" zvolal chlapec ešte túžobnejšie. "Nebude to ?ahké, lebo ak prekro?íš hranice nášho krá?ovstva, zabudneš na všetko, ?o si tu zažil. Možno zabudneš i na to, že si sa chcel nau?i? odpúš?a? a za?neš nenávidie? svojho blízkeho."

"Nie, nie, nie!" volal malý chlapec celý rozhor?ený, nikdy nezabudnem na to, kto som. Daroval si mi predsa múdre srdce."

Krá? videl, že chlapcovej túžbe už nemôže dlhšie bráni?, a tak..

                                    ...sa jedného d?a na Zemi ozval detský pla?..

Zazvonil zvonec a  rozprávky vonkoncom nebol koniec. Mal by to by? jej za?iatok. Prišlo na svet die?atko, zažiarila nová hviezda na Nebi. Možno zažala svetlo aj tu na Zemi, vo Vašej malej krajine, vo Vašom srdci, vo Vašej rodine..  


 

„Alebo.. Alebo to bolo celkom inak a vy ste sa rozhodli, že neprídem.. Alebo len ty ocko? A ?o ty maminka? Rád by som, aby ste vedeli, že nepotrebujem ve?kú izbu, sta?í malý kútik, nepotrebujem najnovšie hra?ky, sta?í drevený koník.. Nepotrebujem ani najlepšiu školu. Viete, mojou školou bude Váš život, mojou školou je odlesk diamantu, ktorý PRÁVE VY nosíte v sebe. Áno, mám tiež ten svoj, ale potrebujem ho ešte obrúsi? skúsenos?ou, aby získal ten svojský, jedine?ný odlesk. 

Maminka, ocko keby ste vedeli z akého krá?ovstva prichádzam k Vám, nemohli by ste ma odmietnu?. Nech sú akéko?vek okolnosti, nech ste ma „plánovali“ alebo aj nie, nech sa vo Vašom živote odohrali ?ažké veci a ja im možno nerozumiem, ale to na ?om záleží viem, chcem aby ste vedeli, že:


JA K VÁM PRICHÁDZAM VŽDY Z KRÁ?OVSTVA MENOM LÁSKA

  

Foto: http://laurajul.dk/tag/baby/

 

Aj ke? my dospeláci už neveríme na rozprávky, na bájky a poviedky..  Z toho najhlbšieho srdca však veríme, že nech pohnútky rodi?ov boli milujúce alebo akéko?vek iné, každé die?atko, každý nový ?lovie?ik prichádza v správny ?as a prichádza z jedinej pohnútky - a to z Lásky... Pretože každé DIE?A JE DAR.


Autor ?lánku: Luna Regina Koch

Tento text bol originálne publikovaný prostredníctvom www.dietajedar.sk a je možné ho v neskrátenej a neupravenej podobe šíri? nekomer?ným spôsobom s menom autora a aktívnym odkazom na túto webovú stránku. 

Autor nosného motívu: N.D. Walsch
Nové spracovanie: Die?a je Dar   
Všetky práva vyhradené.