Nové memorandum die?a?a

„By? dobrým rodi?om vás nenau?ia v žiadnej škole, na to netreba ve?ké knihy, ale ve?ké srdce.“


1.) ZA PRVÉ - aj keby ni? na tomto svete nebolo isté, tak vedzte: ?ÚBIM VÁS.
Vy ste tí najmilovanejší ?udia v mojom malom svete – moji rodi?ia :)

2.) Nepotrebujem, aby ste ma obklopovali materiálnymi statkami. Potrebujem, aby ste ma obklopovali atmosférou lásky, vzájomnej úcty a rešpektu.

3.) Nevyhnutne potrebujem HRANICE – tie je možné vytvára? prostredníctvom dohôd, nie silou. Nau?ím sa, že svet môže fungova? v ovzduší vzájomnej spolupráce.

4.) Nevyžadujte dokonalos?, som dos? dobrý taký aký som.

5.) Prosím vzdajte sa vyhlásení o mne ako „zlý, neposedný, neposlušný, vždy to pokazíš, na to nemáš“. Ve?mi ?ahko ich prijem za svoje – môže sa sta?, že natrvalo. 

6.) Prosím neuplácajte ma dar?ekmi a odmenami – ni?ia majú skuto?nú motiváciu. Motivuje ma pocit uznania, úprimne vyslovené ocenenie a to, že dokážem nie?o ja sám. Dar?eky sa dávajú predsa najmä z lásky.

7.) Na poctivé otázky odpovedajte poctivo, na žartovné otázky reagujte s úsmevom – možno Vám chcem iba zlepši? náladu.

8.) Prosím nau?te ma že chyba je môj priate?, dáva mi zakaždým príležitos? by? ešte lepším. 

9.) Prosím nevypo?úvajte ma otázkami. Dajte mi príležitos?, aby som sa rozrozprával sám. Možno sa dozviete viac, ako by ste ?akali.

10.) ?ím viac kvalitného ?asu mi venujete v prvých rokoch, tým viac si ho ušetríte pre seba do tých ?alších.

11.) Prosím nepredávajte mi vaše strachy – ani tie podvedomé. Rodím sa s nadšením a odvahou poznáva? život a svet, potrebujem vašu podporu, nie váš strach. 

12.) Nepotrebujem pochvalu, pochvala dáva nálepky. Potrebujem úprimné ocenenie a pomenovanie toho, ?o sa mi podarilo. To mi dáva pocit zados?u?inenia.

13.) Prosím zaobchádzajte so mnou ako s ?udskou bytos?ou za každých okolnosti. Mám rovnakú potrebu ?udskej dôstojnosti ako vy.

14.) Hovorte nie, len vtedy ak ho tak naozaj myslíte. Nau?ím sa že nie znamená nie. Neznamená to, že neprestanem zis?ova?, ?i sú Vaše mantinely pevné.

15.) Príkazy, nahra?te príkladmi. Ve?mi rado Vás napodob?ujem a urobím všetko ?o bežne robíte vy.

16.) Nepotrebujem široké lakte, potrebujem zdravú sebaúctu a pocit vlastnej hodnoty, to mi silu rozhodova? sa pod?a toho, ?o je správne aj odvahu hovori? nie.

17.) Rešpektu ma nenau?íte tým, že preukazujete nado mnou svoju moc. Rešpektu ma nau?íte tým, že mi ukážete ako sa rešpekt  prejavuje v bežnom živote a ja si ho od Vás zažijem na vlastnej koži.

18.) Ak používate bitku, krik a citové vydieranie, nau?ím sa to robi? tiež. Prosím ukážte mi, že je to možné inak, niekedy len neviem ako na to.

19.) Zodpovednos? sa nevytvára pou?kami ani slovami. Potrebujem vedie? aké to je prevzia? zodpovednos?. Prosím nechajte ma spolurozhodova? v záležitostiach primeraných môjmu veku.

20.) Neochra?ujte ma pred prirodzenými dôsledkami môjho konania. Potrebujem ich pozna? z vlastnej skúsenosti.

21.) Prosím stojte si za svojím slovom a neprotire?te si, Vaša spo?ahlivos? mi dodáva pocit istoty.

22.) Vytvorte pravidlá a dohody, pomáhajú mi orientova? sa v tomto svete. Ke? budem vä?ší môžem sa s vami podie?a? na ich vytváraní. Nau?ím sa, že vytváranie dohôd je férové pre obe strany.

23.) „S?ub daný die?a?u je posvätný.“ Nedávajte mi ?ahkovážne s?uby, strácate tak svoju vážnos? v mojich o?iach.

24.) Chcem s Vami spolupracova?, nie bojova?. Prosím vypo?ujte aj môj názor, ve?a krát vieme nájs? spolo?nú re? cez dialóg. Budem vedie?, že spolupráca je tým najlepším možným riešením.

25.) Prosím dôverujte mi, ve?a vecí zvládnem sám. Potrebujem zisti?, aké to je skúša? nové veci a prijíma? nové výzvy.

26.) Provokujem len v prípade, že ste si dlho nevšímali moje volania o pomoc. Prosím venujte mi viac pozornosti, mám problém, ktorý neviem sám vyrieši? a ?asto ani nahlas pomenova?.

27.) Bu?te za každých okolností autentickí a pravdiví, pode?te sa so mnou o svoje pocity. Nau?ím sa tiež vyjadrova? tie vlastné. Pomenovanie konkrétnej negatívnej emócie ?asto predchádza výbuchom hnevu.

28.) Prosím dajte si tú námahu a vysvetlite mi situáciu aj ke? je nepríjemná. Budem vedie?, že hovori? pravdu je príjemnejšie ako klama? a vyhýba? sa.

29.) Nikdy neznižujte moju hodnotu porovnávaním, zosmieš?ovaním, kritizovaním a nadávaním. Ak ju raz stratím, mohlo by mi robi? problém znovu ju nájs?.

30.) Dovo?te mi zapája? sa do rodinného života, chcem sa cíti? potrebný a užito?ný. Prosím dajte mi túto kompetenciu.

31.) Nechajte ma navrhnú? riešenie môjho problému, ve?a krát viem, ?o správne, ale vy mi podsúvate vaše riešenie. To mi schopnosti sa samostatne rozhodova? nepridá.

32.) Nenapomínajte ma pred ?u?mi. Budem na to lepšie reagova?, ak mi to poviete potichu v súkromí.

33.) Konflikty prosím riešme, až ke? sa rozplynú búrlivé emócie, budem reagova? prístupnejšie a otvorenejšie.

34.) Prosím nementorujte. Na tento spôsob budem ?asto odpoveda? obranou, alebo útokom. Je to prirodzená reakcia na psychický nátlak. Aktívne po?úvanie a otvorený rozhovor sú efektívnejšie, u?ia nás empatii a predchádzajú konfliktom.

35.) Prosím bu?te mi príkladom a vzorom, za mojimi postojmi a vz?ahmi budú vzorce, ktoré ste mi do života dali.

?akujem, že ste si našli ?as vypo?u? ma.

                  Vaše die?atko  


Autor Nového memoranda: Luna Regina Koch

Tento text bol originálne publikovaný prostredníctvom www.dietajedar.sk a je možné ho v neskrátenej a neupravenej podobe šíri? nekomer?ným spôsobom s menom autora a aktívnym odkazom na túto webovú stránku.