Osobné konzultácie

Prostredníctvom našich konzultácii spolu poodhalíme potenciál Vášho die?atka, potenciál vz?ahu Vás a Vášho die?atka - možnosti a limity tohto vz?ahu, prí?iny nezhôd, komunika?né bariéry, návrhy riešení ur?itých zdanlivo neprekonate?ných problémov.

Objavi? a pomenova? prí?inu býva prvým krokom ku zmene, nehovoriac o ú?ave, ktorú prináša uvo?nenie starých štruktúr. Ak uvo?níte staré vzorce, vytvoríte miesto pre nové krajšie, radostnejšie momenty s vašimi blízkymi.

V plnej miere však rešpektujeme Vašu vo?bu a Vaše presved?enie. Nie sme tu preto, aby sme mentorovali a poú?ali, ale preto, aby sme Vám pomohli spomenú? si na vlastnú vnútornú múdros?, ktorá ?loveka dokáže vies? v každej situácii.
Nie sme tu ani preto, aby ste k nám chodili ako na klavír, ale preto aby ste si nakoniec vedeli vždy poradi? vy sami :)

V prípade záujmu o osobnú konzultáciu nás môžete kontaktova? každý de? po 16.00 hod. na telefónnom ?ísle:


+421 903/ 270 360  

alebo na mailových adresách: dietajedar@dietajedar.sk; alebo dietajedar@gmail.com;

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami. 
            kolektív „Die?a je Dar“